Általános Szerződési Feltételek és Felhasználási Szabályzat.

A magyaros-etelbar.hu weboldal és webáruház (a továbbiakban: Magyaros Ételbár)

Üzemeltető neve: Magyaros Ételbár Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzemeltet rövidített elnevezése: Magyaros Ételbár Kft.

Üzemeltető képviselője: Kun Róbert

Székhelye: 4033 Debrecen, Sólyom utca 92/c.

Telefonszáma: 0670/3143139

E-mail címe: info@magyaros-etelbar.hu

Adószám: 27913998-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-031586

a jelen dokumentumban tájékoztatja a honlapot használó, illetve azon regisztráló személyeket (a továbbiakban: Felhasználó) a honlap felhasználási feltételeiről és a felhasználás körében a Magyaros Ételbár, mint adatkezelő által követett adatvédelmi szabályokról, továbbá a felhasználói panaszok kezelőjeként a panaszkezelési eljárásról, és az ezekkel kapcsolatos jogérvényesítési eszközökről.
A Felhasználó az oldal böngészésével, vagy használatával, illetve a honlapon történő regisztrációjával elfogadja a honlap szolgáltatási feltételeit, és azok minden pontjával egyetért, továbbá kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Magyaros Ételbár a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott adatait a II. pontban található Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, az ott meghatározott célból kezelje.

I. Felhasználási feltételek

I. 1. A Felhasználási feltételek hatálya

A jelen fejezetben foglalt szabályzat a www.magyaros-etelbar.hu honlap Felhasználó által történő használatának szabályait határozza meg. A Felhasználási feltételek a Felhasználót az oldal mindenkori használatának megkezdésétől, illetve a sikeres regisztráció időpontjától kezdődően az oldal elhagyásáig, vagy a regisztráció törléséig terhelik. Kivétel ez alól az oldal tartalmának bármilyen engedély nélküli másolása, közzététele, felhasználása.

I. 2. A honlap felhasználásában érintett felek

Üzemeltető neve: Magyaros Ételbár Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzemeltet rövidített elnevezése: Magyaros Ételbár Kft.

Üzemeltető képviselője: Kun Róbert

Székhelye: 4033 Debrecen, Sólyom utca 92/c.

Telefonszáma: 0670/3143139

E-mail címe: info@magyaros-etelbar.hu

Adószám: 27913998-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-031586

továbbiakban Magyaros Ételbár.
A Felhasználó: a honlapon szabályszerűen regisztrált személy. Felhasználó csak 18. életévét betöltött, természetes személy lehet.

I. 3. Az Üzemeltető által a honlapon elérhetővé tett szolgáltatás célja, leírása

A honlap lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a Magyaros Ételbár által biztosított híreket, információkat, tartalmakat olvassa, a programokon részt vehessen, és a web áruházból rendeljen.

I. 4. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció

A honlap szolgáltatásait csak Felhasználók vehetik igénybe. Rendelésre és hírlevélre regisztrálni csak tizennyolc év feletti természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatok egy részét kötelező megadni, míg más részüknél az adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztrációt követően a Magyaros Ételbár aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

I. 5. Felhasználó név, jelszó-használat, biztonság

A Felhasználó a regisztráció során Felhasználónevet ad meg, amely a sikeres regisztráció időpontjától a honlapon regisztráló többi személlyel folytatott kommunikáció során a Felhasználó azonosítására szolgál.
A Felhasználó a regisztráció során legalább nyolc karakterből álló, kis- és nagybetűt és számot tartalmazó jelszót ad meg, melyet csak a Felhasználó ismer. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú jelszót választani, és azt titokban tartani.
A Magyaros Ételbár nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát harmadik személyek számára hozzáférhetővé tette, illetve az más módon hozzáférhetővé vált.
Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon a regisztráció során megadott e-mail cím megadását, és az „Elfelejtett jelszó?” gomb használatát követően a Magyaros Ételbár a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

I. 6. A regisztráció törlése

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. A Felhasználó a regisztráció törlését kérheti postai úton levélben, vagy a regisztráció során megadott e-mail címről üzenetet küldve az info@magyaros-etelbar.hu címre. A Magyaros Ételbár a Felhasználó regisztrációját a levél kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül törli.
Nincs lehetőség a törlésre, ha azt a Felhasználási feltételek, vagy jogszabály – egyes hatósági/bírósági eljárások lefolytatása érdekében – kizárja.

I. 7. A Magyaros Ételbár weboldalán nyújtott szolgáltatások

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a honlap szolgáltatásait igénybe venni. A Magyaros Ételbárnak jogában áll az általa kínált szolgáltatásokat egyoldalúan módosítani, bővíteni, azok körét szűkíteni, vagy a szolgáltatásokat megszüntetni.
Webáruház: A Magyaros Ételbár a honlapon online termékrendelésre alkalmas web áruházat működtet, amelyen a felhasználók jogosultak a Magyaros Ételbár által kínált italokat, ételeket, termékeket, stb. megvásárolni.
Ügyfélszolgálat: az étel házhozszállítási szolgáltatás ügyfélszolgálatának elérhetősége a házhozszállítással rendelkező étterem rendelési oldalán található meg.
Reklamáció: a kiszállítási szolgáltatással kapcsolatban a Magyaros Ételbár rendelési telefonszámán, illetve e-mail címen kérjük azonnal jelezni.

A szolgáltatások üzemeltetése során az adatkezelésre az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók.

I. 8. A honlap használatával összefüggő korlátozások, magatartási szabályok, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó kijelenti, hogy a Magyaros Ételbár, által nyújtott szolgáltatásokat saját felelősségére, és saját kockázatára veszi igénybe. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon hozzáférhető információk alapján folytatott bármely tevékenységgel járó kockázatokért a Magyaros Ételbárt semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó a honlapot saját felelősségére használja. A Magyaros Ételbár nem vállal felelősséget a Felhasználót a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, illetve magáról információkat tett hozzáférhetővé. A Felhasználó adatait saját felelősségére hozza nyilvánosságra, teszi mások számára hozzáférhetővé. A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A szabályok a Felhasználó valamennyi megnyilvánulására vonatkoznak, a Felhasználó köteles a meghatározott szabályokat betartani annak érdekében, hogy a honlap használatára vonatkozó előírásokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse meg. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és a használat során köteles minden olyan magatartástól vagy mulasztástól tartózkodni, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók, vagy harmadik személyek jogait vagy érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap működését gátolhatja.

Felhasználó köteles tartózkodni az olyan tevékenységektől, amelyek a Magyaros Ételbár üzleti érdekeit sértik vagy sérthetik, így különösen minden olyan kommunikációtól, amely a honlapra vagy a Magyaros Ételbárra vonatkozó, valótlan, vagy negatív értékítéletet tartalmazó információt hordoz; köteles tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amely a Magyaros Ételbár üzleti titkainak megsértésére irányul vagy arra vezethet; köteles tartózkodni mindenfajta hirdetési és reklámtevékenységtől;

Felhasználó, a Magyaros Ételbár előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem másolhatja, publikálhatja, használhatja fel az oldalon található tartalmakat. Az oldal tartalmára külső linkekkel megkötés nélkül lehet hivatkozni.

I. 9. A Felhasználási feltételek megsértése esetében követett eljárás

Amennyiben Felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szabályokat megsérti, a Magyaros Ételbár jogosult a Felhasználó regisztrációjának törlésére.
Amennyiben a Felhasználási feltételek megsértése egyben jogszabályba is ütközik, abban az esetben a Magyaros Ételbár a regisztráció és a honlap használata során Felhasználóra vonatkozó tudomására jutott adatokat az eljáró hatóságnak/bíróságnak az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Szükség esetén a Magyaros Ételbár és a sérelmet szenvedett személy a tartalom jogsértő voltának megállapítása, és az érintett tartalom eltávolítása kapcsán az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

I. 10. A Magyaros Ételbár felelőssége

A Magyaros Ételbár vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa ki.

I. 11. Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ez esetben előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem jelennek meg az Ön gépén.

I. 12. A megrendelés és fizetés folyamata

A feltüntetett árak bruttó árak, az Áfá-t tartalmazzák.

1. A Magyaros Ételbár étlapjának kiválasztása után kiválaszthatja a rendelni kívánt ételeket-italokat. Az ételekhez külön mezőben adható meg a rendelni kívánt mennyiség.
2. Ha rákattint a „Kosár” gombra, akkor megtekintheti a kosár tartalmát. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva juthat el a pénztár oldalra.
3. A megrendelés leadásának utolsó lépéseként a „Pénztár” oldalon található, „A RENDELÉS TARTALMA” mezőben láthatja az Ön által kosárba rakott, és megrendelni kívánt termékeket.  Ezután kattintson a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra, mellyel rendelését elküldi nekünk. Amennyiben fizetési opcióként a “Bankkártyás fizetés Barionnal, biztonságosan”  lehetőséget választotta, a megrendelés elküldésével a rendszer átirányítja a Barion biztonságos fizetési oldalára. A fizetés ezen a védett oldalon történik úgy, hogy a bankkártya adatokat még az áruház üzemeltetői sem látják. Bővebb információ a  Fizetési lehetőségek oldalon.
4. Rendeléséről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.
5. A rendelt termékeket a szállításkor, egy összegben kell kifizetnie, amennyiben az utánvétes fizetést választotta. Ha az oldalon engedélyezve van az online fizetés, akkor a rendelés elküldése után lehetősége van kifizetnie azt úgy is, a választása szerinti módon. Amennyiben nincs területi meghatározással feltüntetett szállítás ár, abban az esetben az árak már tartalmazzák a csomagolás és a kiszállítás díjait is.
6. A megrendelt ételeket amennyiben online módon nem fizette ki, akkor annak átvételekor a szállításkor futárunknál kell kifizetnie azok árát.
7. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási napokon 10.00-19:50 között történik. Ünnepnapokon az időszak változhat. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül nincs lehetőség megrendelés leadására.
8. Rendelés nem módosítható, vagy törölhető online módon. Kizárólag telefonon jelezheti változtatási kérését, melyhez hívja telefonszámaink egyikét. Az rendelt termékek elkészítésének megkezdése után változtatást, lemondást már nem áll módunkban elfogadni!
9. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva, vagy nevének és a szállítási címnek a megadásával érdeklődhet telefonon, ügyfélszolgálatunkon a megrendelésével kapcsolatban.
10. Az esetleges adatátviteli hibák kijavítása telefonon, az Ételbár munkatársai segítségével is történhet.

I. 13. Szolgáltatói Garancia

Termékeink kiszállítását a rendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 1 órán belül vállaljuk. Termékeink frissen készülnek, azok elfogyasztását az átvételtől számított 1 órán belül javasoljuk. Átvételkor történő azonnali hűtött tárolás mellett (+4Co alatt), további 4 óráig még biztonságosan eltarthatók.

I. 14. Elállási jog

A gyorsan romlandó élelmiszereket feltétel nélkül visszaküldhetem? Nem, mert a gyorsan romló termékek (például nem tartós élelmiszerek) és természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek esetén sem állhat el a fogyasztó a szerződéstől (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

I. 15. Szolgáltatói kizárások

A rendeléseket a készlet erejéig teljesítjük!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fenntartjuk a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására!

Az esetlegesen az oldal tartalmában, illetve működésében megjelenő hibák miatti károkért felelősséget nem vállalunk!

I. 16. Panaszkezelés, a Felhasználó jogainak érvényesítése

A Magyaros Ételbár mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználót ért vagy általa tapasztalt jogsértéseket megszüntesse. Amennyiben a jogsértés megszüntetésére a Magyaros Ételbár nem képes, vagy nem jogosult, abban az esetben a Felhasználó a hatályos jogszabályokban biztosított hatósági/bírósági intézményrendszer útján érvényesítheti jogait.

Magyaros Ételbár, 2020. Július 01.